Morlanda Hembygdsförenings stadgar

Föreningens stadgar (PDF-fil)
Föreningens stadgar i faksimil (PDF-fil)

Denna sammanslutning har till uppgift, att på allt sätt skydda emot förstörelse, allt som kan hänföras till allmogekultur.

§1
I överensstämmelse härmed vill Föreningen söka att bedriva arbete med såväl uppteckning av folkminnen, som insamling av fornminnen och på ett betryggande sätt förvara de gjorda uppteckningarna, att arbeta för anskaffning av ett Hembygdsmuseum och om detta mål uppnås, vidmakthålla museet och dess verksamhet och att bedriva upplysningsverksamhet i frågor, som beröra hembygdsforskning. Att samarbeta med andra sammanslutningar, vilka har hembygdsforskning på sina resp. program, att åt eftervärlden lämna så fullständiga uppgifter som möjligt för ett allsidigt bedömande av vår gågna tids kultur, att genom utflykter till historiska platser och minnesmärken söka intressera såväl medlemmar som andra för fornminnenas stora betydelse.
§2
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av 7 ledamöter, samt 3 ersättare och väljes såväl ordinarie medlemmar som ersättare för två år i sänder.

Dock skall vid första årets slut 3 ledamöter och 2 ersättare utlottas, avgående kunna återväljas. Årsmöte utser ordf. och 6 styrelseledamöter, varefter styrelsen konstituerar sig själv.

§3
Årsmöte hålles före mars månads utgång.

Extra möte hålles när styrelsen finner det nödigt.

§4
Kallelse till möte utsändes av styrelsen och kungöres senast en vecka före den utsatta mötesdagen. Kallelse bör anslås å lämpliga platser inom kommunen, eller genom personlig kallelse.

Skall å utlyst möte behandlas förslag om ändring av Föreningens stadgar eller upplösning av Föreningen skall detta angivas i kungörelsen.

Å årsmöte skall förekomma:

Föredragning av årsberättelse, samt beslut om ansvarsfrihet för näst föregående års förvaltning.

Val av styrelseledamöter och ersättare i stället för dem, som äro i tur att avgå.

Val av 2 revisorer och ersättare för dessa.

Revisorerna skola granska Föreningens räkenskaper, som avslutas pr kalenderår och skola dessa räkenskaper före påföljande jan. månads utgång avlämnas till revisorerna, vilka i sin ordning skola verkställa revision och, att dessa kunna avlämna revionsberättelsen före febr. månads utgång.

Beslut om årsavgift.

Eventuella förslag från enskilda medlemmar, böra skriftligen vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före årsmöte, för att dessa skola kunna upptagas till behandling.

Vidare behandlas å årsmöte övriga Föreningens angelägenheter.

§5
Rösträtt vid Föreningens möten, tillkommer varje till Föreningen ansluten medlem.

Alla val och beslut, utom i fråga om stadgeändring, inköp eller avyttrande av fastighet eller upplösning av Föreningen avgöres med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordf. utslagsrösten, utom vid val då lotten avgör.

§6
Förslag avseende ändring av dessa stadgar eller rörande Föreningens upplösning, böra avlämnas till styrelsen i så god tid före nästkommande Föreningsmöte, att de kunna stadgeenligt kungöras och behandlas.

För antagandet av sådan ändring liksom för beslut om inköp eller avyttrande av fastighet, samt om Föreningens upplösning erfordras 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande möten med minst 3 månaders mellanrum och skall ett av dessa vara årsmöte.

§7
Medlemsskap i Föreningen vinnes av för dess uppgifter intresserad person, som anmäler sig till styrelsen. På förslag av styrelsen kan till hedersledamot kallas person, som på ett verksamt sätt främjat Föreningens intressen eller syftemål.
§8
Styrelsen sammanträder så ofta ordf. bestämmer, eller då minst 2 ordinarie styrelsemedlemmar så begära.

Styrelsebeslut är giltiga endast då minst 4 ledamöter äro närvarande vid beslutets fattande. I händelse av lika röstetal gäller den mening ordf. biträder.

§9
Om beslut fattas ang. Föreningens upplösning, skall i samband härmed beslut fattas rörande överlämnandet av Föreningen tillhörig egendom till annan organisation med syftemål, som så nära som möjligt sammanfaller med Föreningens program, eller skall Morlanda kommun erbjudas övertaga vården av Föreningens egendom. Allt överlämnande skall ske med förbehåll, att inget av Föreningen insamlat matrial, av vad slag det vara må, får förstöras, utan skall det vårdas på sätt förhållande kräva.